PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR LUNDQVIST TRÄVARU AB

Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Lundqvist Trävaru AB samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på www.lundqvisttakstolar.se i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Lundqvist Trävaru AB org. nr.556066-0499, Mejselvägen 28, 943 36 ÖJEBYN är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI? Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på www.lundqvisttakstolar.se genom cookies. De personuppgifter som Lundqvist Trävaru behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.  

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER? Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Sajten, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Lundqvist Trävaru AB iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen. Om hela eller delar av Lundqvist Trävaru:s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare. Lundqvist Trävaru AB använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner, såväl tekniska som organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Lundqvist Trävaru AB använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER? Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Lundqvist Trävaru AB sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Lundqvist Trävaru:s åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på www.lundqvisttakstolar.se. Den kan alltså inte skickas per e-post. Lundqvist Trävaru AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Lundqvist Trävaru:s korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@lundqvisttakstolar.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

LÄNKAR Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart www.lundqvisttakstolar.se. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Lundqvist Trävaru AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN Lundqvist Trävaru AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Sajten.